loading ...
loading ...

ALGEMENE VOORWAARDEN PETER CLAASSEN, P.J.M. “RS-VELGEN ” GEVESTIGD TE 5831PH BOXMEER AAN DE HAVIKSKRUID 20, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 54237106

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden

1.1. In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van PETER CLAASSEN, P.J.M. “RS-VELGEN” (hierna: “RS-VELGEN”) gelden de volgende definities:

1. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van RS-Velgen aanbiedingen ontvangt of met Overeenkomsten sluit.

2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen RS-Velgen en Klant tot stand komt. Hieronder vallen ook alle wijzigingen en aanvullingen, alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst.

3. Directe Schade: zaakschade aan het door RS-Velgen verkochte, geleverde en/of bewerkte, onderhouden, ge(de)monteerde, gerepareerde of herstelde zaken, inclusief onderdelen en/of toebehoren hiervan;

4. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van verminking of verlies van data, schade als gevolg aan schadeaanspraken van derden jegens de Klant, rente en kosten.

5. Consument: de Klant, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van RS-Velgen een aanbieding ontvangt of met RS-Velgen een Overeenkomst sluit.

1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met RS-Velgen, alsmede voor tussen RS-Velgen en Klant gesloten Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden (zoals onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden) en/of de verkoop en levering van (onderdelen van) zaken. In geval van een Overeenkomst op afstand in de zin van artt. 7:46a e.v. BW, prevaleert het bepaalde in artikel 17 in geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en het bepaalde in artikel 17.

1.3. Afwijkingen of aanvullingen op de Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van RS-Velgen .

1.4. Het door de Klant vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door RS-Velgen als zoda¬nig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Klant worden gehanteerd, totdat de Klant ons schrif¬telijk zijn nieuwe adres heeft mede¬ge¬deeld

Artikel 2 Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst

2.1. Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van RS-Velgen geheel vrijblijvend en komt een Overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door RS-Velgen, of RS-Velgen uitvoering aan een opdracht geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Klant, heeft RS-Velgen het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. De bij een aanbieding door RS-Velgen verstrekte afbeeldingen, (werk)tekeningen, maten, technische specificaties van onderdelen en/of motoren alsmede de overige docu¬menta¬tie zijn informatief en geven slechts een algeme¬ne weergave.

2.3. Indien aan de Klant voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uit¬slui-tend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de te leveren zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

2.4. Indien de Klant bij RS-Velgen een bestelling plaatst per telefoon,of e-mail , wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door RS-Velgen aan de Klant verstrekte orderbevestiging, tenzij de Klant onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze orderbevestiging kenbaar maakt.

2.5. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussen¬personen of werknemers opgenomen, binden RS-Velgen eerst indien deze door RS-Velgen schriftelijk zijn beves¬tigd.

2.6. RS-Velgen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. RS-velgen kan de garandering van de passing van velgen niet garanderen omdat de setup van elke auto anders is (verlaging. camber en andere factor bepalende zaken)

2.7. Wijzigingen in de aan RS-Velgen in opdracht gegeven werkzaamheden zullen in ieder geval resulteren in meer- of minderwerk als:

– indien er in vergelijking tot de inhoud van de Overeenkomst sprake is van wijzigingen in ontwerp en specificaties;

– als de door de Klant verstrekte zaken en/of informatie afwijkt van de aanvankelijke inhoud van de Overeenkomst;

– in geval van de bij het aangaan van de Overeenkomst geschatte hoeveelheden met meer dan 10%.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Alle door RS-Velgen genoemde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere rechten (zoals verwijderingsbijdragen en milieuheffingen) en belastingen.

3.2. Indien de kostprijsfactoren van de bestelde zaken, waaronder de kosten van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van levering een verhoging ondergaan, is RS-Velgen gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument indien de verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 4 Betalingen

4.1. De betaling van facturen van RS-Velgen zal dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door RS-Velgen anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door RS-Velgen aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.

4.2. Indien met de Klant termijnbetaling is afgesproken vindt de facturering als volgt plaats, tenzij anders schriftelijk is afgesproken:

– 50% van de totale prijs bij het sluiten van de Overeenkomst;

– 50% na gereedmelding door RS-Velgen van de uitgevoerde werkzaamheden en oplevering.

4.3. De Klant kan zich jegens RS-Velgen niet beroepen op verrekening. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.

4.4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Klant is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4.5. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is RS-Velgen gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

4.6. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervol¬gens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7. Indien de Klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zo¬als omschreven in lid 1, is de Klant gehouden alle door RS-Velgen gemaakte buitengerech¬telijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door RS-Velgen aanvragen van het faillissement van de Klant, zal de Klant ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

4.8. Onverminderd het bepaalde in lid 4, is de Klant in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage

tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestel¬ling van de Klant, zonder dat een ingebrekestel¬ling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met RS-Velgen gesloten Overeen¬komsten nakomt.

4.9. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft RS-Velgen het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de Overeenkomst op te schor¬ten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbin¬den, onverminderd het recht van RS-Velgen tot het vorderen van volledige schadevergoeding

Artikel 5 Levertijden, levering in gedeelten

5.1. De opgegeven levertijden (waaronder begrepen de uitvoeringsperiode) zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten

van RS-Velgen, kan de Klant bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de Klant RS-Velgen schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebreke¬stelling dient de Klant RS-Velgen een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

5.3. De Consument dient RS-Velgen bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen. Lid 2 is op de Consument niet van toepassing.

5.4. De levertijd begint op de dag waarop door Klant een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van

de Overeen¬komst van RS-Velgen is ont¬vangen, echter niet eerder dan nadat door de Klant is vol¬daan aan alle even¬tuele bijzon¬derheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeen¬komst welke eerst door de Klant tot stand moeten worden ge¬bracht.

5.5. RS-Velgen is bevoegd om in gedeelten te presteren.

Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen gele¬verd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de Klant wordt daarvan schriftelijk door RS-Velgen in kennis ge¬steld.

Artikel 6 Levering en afname, overgang van risico en retourneren

6.1. RS-Velgen levert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, af fabriek – “ex works” – conform Incoterms 2000, waarbij vanaf het moment dat de zaken de onderneming/magazijn van RS-Velgen verlaten het risico van de te leveren zaken op de Klant overgaat.

6.2. RS-Velgen kan voor de verzending van de te leveren zaken verzendkosten in rekening brengen.

6.3. Behoudens het bepaalde in artikel 9 (Reclame) is Klant verplicht tot afname. Indien de Klant weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud voor rekening van de Klant. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs en/of kosten van onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van RS-Velgen om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

6.3.1. Met het niet willen nakomen van de afname danwel oder, kan er in overleg tot -30% van de factuur terug geboekt worden.

6.4. Retourzendingen na afname zijn slechts toegestaan, indien RS-Velgen de Klant daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de Klant. RS-Velgen behoudt zich het recht voor behandelingskosten en eventuele waardevermindering van het geretourneerde bij de Klant in rekening te brengen.

6.5. Zaken die door de Klant aan RS-Velgen ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden zullen tijdens de periode dat deze zaken bij RS-Velgen blijven geheel voor risico zijn van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de zaken tegen diefstal, verlies, brand en beschadiging.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. De door RS-Velgen geleverde zaken blijven eigendom van RS-Velgen totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met RS-Velgen gesloten Overeenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens Overeenkomst door RS-Velgen verrichte of te verrichten werkzaamheden (zoals reparaties);

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Klant van (een) met RS-Velgen gesloten Overeen-komst(en).

7.2. Door RS-Velgen geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorver¬kocht. De Klant is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

7.3. Indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is RS-Velgen gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 be¬doelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of bij derden die deze zaken voor de Klant houden weg te (doen) halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan RS-Velgen verschuldigde.

7.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbe¬houd geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht RS-Velgen hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

7.5. De Klant verplicht zich:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen breuk, beschadiging, brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan RS-Velgen ter inzage te geven;

– alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van RS-Velgen aan RS-Velgen te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

– de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigen-domsvoorbehoud door RS-Velgen geleverde zaken op eerste verzoek van RS-Velgen aan RS-Velgen te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

Artikel 8 Garantiebepalingen en reparatievoorwaarden

8.1. Met inachtneming van eventueel toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, verleent RS-Velgen – indien en voor zover is voldaan aan deze garantiebepalingen – op de geleverde zaken een garantie voor materiaal- en/of constructiefouten gelijk aan de garantie(voorwaarden) van de fabrikant of importeur van deze zaken. Op door RS-Velgen uitgevoerde werkzaamheden, zoals onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden, geldt een garantietermijn van drie maanden.

8.2. De in het vorige lid bedoelde garantie is beperkt tot het – naar keuze van RS-Velgen – kosteloos vervangen van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen van de zaak of het onderdeel. Zaken of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe zaken/on¬der¬delen.

8.3. In de garantie zijn de arbeidsuren van (medewerkers van) van RS-Velgen alsmede de kosten van verpakking en van de verzending door RS-Velgen naar de Klant begrepen.

8.4. Het is de Klant – op straffe van verval van elke aanspraak – niet toegestaan zelf of door derden reparatie- of herstelwerkzaamheden aan door RS-Velgen geleverde zaken te (laten) verrichten.

8.5. De garantie geldt niet voor:

• normale slijtage (zoals beschadigingen door racen of onvoorzichtig gebruik, banden etc.);

• verbruiksmaterialen;

• geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van de zaak niet van belang zijn;

• defecten als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik;

• defecten als gevolg van verwaarlozing of gebrek aan of ondeugdelijk onderhoud;

• gebruik, montage of installatie van de zaken in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie;

• defecten als gevolg van een computervirus;

• gebruik van de zaken voor motorsport-, autosport-, race- of wedstrijddoeleinden, circuitgebruik, snelheidsevenementen, op de Nürburgring Nordschleife of andere van het reguliere verkeer op de openbare weg afwijkende doeleinden;

• gebreken die een gevolg zijn van gebruik van niet originele onderdelen en/of programmatuur;

8.6. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

8.7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen defecte zaken te worden aangeboden voorzien van een begeleidend schrijven met daarin vermeld de klacht(en), naam van de contactpersoon, zijn/haar telefoonnummer, diens correspondentieadres en alle noodzakelijke toebehoren voor de reparatie. Indien de zaken binnen de garantieperiode worden teruggestuurd, dient tevens een kopie van het garantiebewijs, een kopie van de aankoopnota en/of de pakbon te worden mee gestuurd.

8.8. Bij de uitvoering van de werkzaamheden gaat RS-Velgen uit van de klachten zoals beschreven in het begeleidend schrijven van de Klant. RS-Velgen kan in ieder geval niet tot meer gehouden worden dan in deze beschrijving vermeld staat.

8.9. Tenzij er sprake is van een reparatie in de garantieperiode die valt binnen de garantievoorwaarden, wordt de reparatie niet eerder uitgevoerd dan nadat RS-Velgen een prijsopgave van de reparatie aan de Klant heeft verstrekt. Aan de hand van de prijsopgave dient de Klant binnen drie weken te besluiten of de reparatie uitgevoerd dient te worden. Indien niet binnen 3 weken gereageerd is door de Klant, wordt de zaak ongerepareerd retour gezonden met een factuur ter dekking van de diagnose-, handlings- en logistieke kosten.

8.10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de prijs van de reparatie vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de logistieke kosten, de onderzoekskosten, de materiaalkosten, de gereedschapskosten en de handlingskosten.

Artikel 9 Reclame

9.1. De Klant is verplicht de zaken na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over verschillen in hoeveelheid tussen de afgeleverde zaken en de daarvoor op de ontvangstbevestiging of factuur gegeven beschrijving alsmede over uiterlijk zichtbare gebreken dienen terstond na ontvangst aan RS-Velgen of, in voorkomend geval, de transporteur kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten. Eventuele reclames over niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na aankomst op de plaats van bestemming door Klant schriftelijk aan RS-Velgen te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten en alles onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Voorwaarden.

9.2. De Klant zal RS-Velgen alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de gegrondheid van de reclame te (doen) controleren. Hieronder valt het RS-Velgen in de gelegenheid stellen het goed en/of het gebruik van de zaken ter plaatse te (doen) controleren.

9.3. Reclames geven Klant nimmer het recht om (een deel van) de betaling op te schorten, terwijl verrekening nadrukkelijk wordt uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.

9.4. Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat door de Klant en/of derden aan de geleverde zaken wijzigingen zijn aangebracht dan wel dat deze zelf of door derden zijn gerepareerd.

9.5. Indien er vóór de levering van de bestelde zaken algemeen ingevoerde wijzigingen met betrekking tot de constructie en/of uitvoering van de zaken zijn doorgevoerd, kan dit geen grond zijn voor reclame.

Artikel 10 Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade

10.1. Voor alle Directe Schade van de Klant, zoals omschreven in artikel I lid 2, veroor¬zaakt door een aan RS-Velgen toere¬kenbaar tekortkomen in de nako¬ming van de Overeenkomst, is de aan¬sprakelijkheid van RS-Velgen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de RS-Velgen verkochte en geleverde zaken en/of de uitgevoerde werkzaamheden, dan wel – naar keuze van RS-Velgen – maximaal het in een voorkomend geval eventueel door RS-Velgen op grond van een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de aansprakelijkheidsverzekeraar gedekte bedrag, vermeerderd met het eigen risico. In geen geval zal de totale vergoeding voor Directe Schade echter meer bedragen dan € 5.000,00 (vijfduizend Euro)

10.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel I lid 2, is RS-Velgen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

10.3. RS-Velgen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Directe of Indirecte Schade die een gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de zaken voor motorsport-, autosport-, race- of wedstrijddoeleinden, circuitgebruik, snelheidsevenementen , op de Nürburgring Nordschleife of andere van het reguliere verkeer op de openbare weg afwijkende doeleinden.

10.4. RS-Velgen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Directe of Indirecte Schade die een gevolg is van of verband houdt met het door de daartoe bevoegde instanties, zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), niet (langer) toestaan van het gebruik van de zaken op de openbare weg.

10.5. De aansprakelijkheid van RS-Velgen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant RS-Velgen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en RS-Velgen ook ná die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat RS-Velgen in staat is adequaat te reageren

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij RS-Velgen meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen RS-Velgen vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11 Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”)

11.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door RS-Velgen, kan RS-Velgen onder meer niet worden toegere¬kend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van RS-Velgen of buiten de risico¬sfeer van RS-Velgen vallen. Oorza¬ken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oor¬log, oorlogs¬gevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, water¬schade, overstroming, werkstaking, be¬drijfsbezet¬ting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, over¬heid-smaatre¬gelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektrici¬teit, vervoersproblemen en de stagna¬tie c.q. onderbre¬king van leveringen van derden van RS-Velgen mate¬rialen of onderdelen voor de uitvoering van de Over¬een¬komst moeten betrekken.

11.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant RS-Velgen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom

12.1. RS-Velgen behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een Overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van technische (werk)tekeningen, schema’s, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur of bijbehorende documentatie aan Klant ter beschikking stelt.

12.2. De informatie mag behoudens uitdrukkelijke toestemming van RS-Velgen niet aan derden bekend worden gemaakt en door Klant slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de Overeenkomst worden gebruikt. Komt geen Overeenkomst tot stand dan zal Klant op eerste verzoek van RS-Velgen de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan RS-Velgen overdragen.

Artikel 13 Wijziging voorwaarden

13.1. De Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van RS-Velgen aan Klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

13.2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

Artikel 14 Verjaring

Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald, verjaren vorderingsrechten van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 15 Overeenkomsten met Consumenten

Indien de Klant een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met RS-Velgen is Neder¬lands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.

16.2. Ten aanzien van geschillen die tussen RS-Velgen en de Klant mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank te Roermond bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

Artikel 17 Koop op afstand

17.1 Totstandkoming van de Overeenkomst

17.1.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Consument tot het doen van een aanbod. RS-Velgen is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk of ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een Overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

17.1.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

17.1.3 Een aanbod van de Consument als genoemd in artikel 17.1.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

• De Consument heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm (“bestellen”) en de desbetreffende data aan RS-Velgen, via elektronische weg verzonden en deze door RS-Velgen zijn ontvangen.

• De Consument heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product te willen ontvangen.

17.1.4 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Deze Overeenkomst kan door RS-Velgen herroepen worden in geval de Consument niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft gedaan. In dat geval zal RS-Velgen de Consument dit binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

17.1.5 Consument en RS-Velgen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 17.1.3 en 17.1.4 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van RS-Velgen gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

17.1.6 Informatie, afbeeldingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via internet of e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. RS-Velgen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

17.2 Prijzen

17.2.1 Alle door RS-Velgen genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, incl BTW en eventuele andere rechten (zoals verwijderingsbijdrage en milieuheffingen) en belastingen.

17.3 Betaling

17.3.1 Bij bestellingen via www.RS-VELGEN.NL kan op de volgende manieren worden betaald:

• remboursbetaling;

• PayPal

• vooraf overmaken

RS-Velgen kan de betalingsmogelijkheid in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

17.3.2 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 250,00 worden niet onder rembours bezorgd. Bij een remboursbetaling worden rembourskosten in rekening gebracht. Bij bestellingen kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht.

17.3.3 Van andere betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van een dergelijke methode – waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de Consument – is voldaan.

17.4 Leveringsvoorwaarden

17.4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft RS-Velgen ernaar om bestellingen die voor 16 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst binnen drie werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. RS-Velgen kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

17.4.2 Leveringen vinden plaats op het door de Consument tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres.

17.4.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Consument.

17.5 Zichttermijn

17.5.1 De Consument kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met RS-Velgen aanspraak gemaakt worden op de zichttermijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

17.5.2 De Consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

17.5.3 RS-Velgen is nimmer aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

17.5.4 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument.

17.5.5 Indien de Consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt RS-Velgen binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument aan RS-Velgen betaalde.

17.5.6 Het in dit artikel genoemde herroepingsrecht komt niet toe aan de Consument toe indien de Overeenkomst betrekking heeft op zaken die op specificatie van de Consument worden geleverd (zoals speciaal voor de Consument vervaardigde of bewerkte zaken).

Artikel 18 Keuring na ombouw en eigen verantwoordelijkheid van de Klant

18.1. De Klant realiseert zich dat ten gevolge van de door RS-Velgen op grond van de Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden de geleverde zaak mogelijkerwijs niet meer voldoet aan de wettelijke vereisten om te worden toegelaten tot de openbare weg.

18.2. Indien de aan de Klant geleverde zaak als gevolg van de door RS-Velgen uitgevoerde werkzaamheden niet (meer) wordt toegelaten tot de openbare weg en – alvorens (weer) te kunnen worden toegelaten tot de openbare weg – een (her)keuring, typegoedkeuring of technische keuring zal moeten ondergaan, is de Klant zelf verantwoordelijk voor het op zijn eigen kosten tijdig uitvoeren van de vereiste (her)keuring, typegoedkeuring of technische keuring.

Artikel 19 Retentierecht

RS-Velgen kan het retentierecht uitoefenen op alle zaken van de Klant die RS-Velgen onder zich heeft als:

– de Klant de kosten de gekochte zaken dan wel de kosten van de onderhouds-, herstel,- reparatie-, montage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden niet of niet in zijn geheel heeft voldaan;

– de Klant de kosten van eerder door RS-Velgen verrichte onderhouds-, herstel,- reparatie-,

mon¬tage-, demontage- en/of bewerkingswerkzaamheden dan wel andere op enige contractuele verhouding gebaseerde vorderingen niet of niet in zijn geheel heeft voldaan.

 

 

Back To Top